Kolappalur Town Panchayat-

 

The kolappalur Town panchayat is located in Erode District, which is Urban Local Body coming under the purview of the Directorate of Town Panchayats, Chennai, Government of Tamilnadu. This Town Panchayat is First Grade Local Body as per the classification and the total population of this Local body is 9803. There are 15 Wards and 21 number of habitations. The total number of slums in this Town Panchayats are 9 both notified and un-notified. The newly elected councils have took over recently after the local body election held in October 2006. The financial position of this local body is not adequate to meet the growing demands of this town and its population, including floating population. Kolappalur is a Town Panchayat is coming under the administrative territory of Erode District . The Town Panchayat was consited for 1969 This Town Panchayat is First Grade Town Panchayat . The Town Panchayat is Located at a distance of 8 km from Gobichettipalayam Municipality on the South side and 8 km from Taluk Office Gobichettipalayam and Block Development Office Gobichettipalayam Near Town Panchayat Office.

bfhs¥gÿ® Kjš ãiy ng%uh£ÁahdJ 11.4 rJu ».Û gu¥gsÎ bfh©lJ. nfhÃbr£oghisa¤ÂèUªJ Rkh® 8 ».Û öu« cŸsJ. Ï¥gFÂæš cŸnshçš bgU«ghyhndh® étrha bjhêiy rh®ªjt®fŸ. beš, fU«ò, kŠrŸ, thiH , fliy ngh‹w gæ®fŸ Ï¥gFÂæš éisé¡f¥gL»wJ. nkY« nfhÃbr£oghisa¤Â‹ éçth¡fkhfΫ, ts®ªJ tU« efukhfΫ bfhs¥gÿ® ng%uh£Á mikªJŸsJ. Ï¥ng%uh£Áæ‹ všiy¡FŸ mçÁ MiyfŸ , ü‰ghiyfŸ, Mæš äšfŸ k‰W« ÃéÁ ig¥ jahç¥òfŸ cŸsJ. br«k© j‹ik bfh©l Ï¥gF étrha¤ijna mo¥gil bjhêyhf¡ bfh©L mikªj gFÂahF«. vš.Ã.à fhšthŒ Ï¥gFÂfë‹ têna brštjhš, Ï¥gFÂæš beš, fU«ò, kŠrŸ, thiH , fliy M»ait bgU«ghY« c‰g¤Â brŒa¥g£L,

Town Information

City Name: Kolappalur Town Panchayat
Area in SqKm 11.400
District Erode
Taluk Gobichettipalayam
Name of Assembly Constituency Gobichettipalayam
Name of Parliment Constituency Tiruppur
No of Wards 15
No of Streets 52
2011 Population
Present Population

Department Login

"லஞ்சம் கொடுப்பதோ பெறுவதோ சட்ட விரோதமானது. லஞ்சம் தொடர்பான புகார்களை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி:
இயக்குனர், விழிப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, எண். 293, M.K.N சாலை, ஆலந்தூர், சென்னை - 16 அல்லது உள்ளூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலர்
இணையதளம்: www.dvac.tn.gov.in
தொலைபேசி எண்கள்:(044) 22310989/22321090/22321085/22342142;தொலை நகலி: 044-22321005.


இத்தளத்தில் தவறான தகவல்கள் இடம்பெற்றிருந்தால் அது குறித்த விவரங்கள் மற்றும் உங்களது கருத்துக்களை dtpwebportal@gmail.com என்ற EmailIDக்கு அனுப்பவும்)


Contact Us

  • Contact Number :
  • Email: kolappalurtp@yahoo.com
  • Address: Town Panchayat Office, 11 Makkinangkombai Road, Kolappalur.

Terms and Conditions

இத்தளத்தின் உள்ளடக்கமானது, துல்லியமாகவும், நம்பத்தகுந்த வகையிலும் இருப்பதற்கு, அனைத்து வகை முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இவற்றை, சட்டம் சார்ந்த அறிக்கையாக அமைக்கவோ அல்லது எந்த ஒரு சட்டம் சார்ந்த நோக்கங்களுக்கோ பயன்படுத்தக்கூடாது. இத்தளம் குறித்து, தெளிவின்மை அல்லது ஐயம் இருப்பின், பயனாளர்கள் தொடர்புள்ள துறை(கள்)/இதர மூலங்கள் வழியாக சரிபார்க்கவும் மற்றும் தேவையான ஆலோசனைகள் பெறவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. எந்த சூழ்நிலையிலும் இத்தளத்திலுள்ள தரவுகளைப் பயன்படுத்துவதால் எழும் எந்தவொரு செலவு, அளவற்ற இழப்பு அல்லது சிதைவு, மறைமுகமான அல்லது அதன் காரணமாக ஏற்படும் இழப்பு அல்லது சிதைவுகள் ஆகியவற்றுக்கு இத்துறை கட்டுப்பட்டதல்ல.

Though all efforts have been made to ensure the accuracy and currency of the content on this website, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. In case of any ambiguity or doubts, users are advised to verify/check with the Department(s) and/or other source(s), and to obtain appropriate professional advice. Under no circumstances will this Department be liable for any expense, loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any expense, loss or damage whatsoever arising from use, or loss of use, of data, arising out of or in connection with the use of this website.