Muthupettai Town Panchayat-

 

Muthupet Town Panchayat constituted in the year of 1962. The Town is coming under the administrative territory of Thiruvarur District. The Town extends over an area of 12.80 sq.km. The Town is situated along 26 KM East West of Thiruthuraipoondi and lies on the Thiruthuraipoondi -Pattukkottai Road. The population of the town as per 2011 census is 21722. Agriculture and Fishery of the major works in this area. Muthupet Town Panchayat constituted in the year of 1962. The Town is coming under the administrative territory of Thiruvarur District. The Town extends over an area of 12.80 sq.km. The Town is situated along 26 KM East West of Thiruthuraipoondi and lies on the Thiruthuraipoondi -Pattukkottai Road. The population of the town as per 2011 census is 21722. Agriculture and Fishery of the major works in this area.

ÂUth%® kht£l« K¤J¥ng£il ng%uh£Á xU Áw¥ò ä¡f tuyh‰W K¡»a¤Jt« thŒªjJ. ϧF étrha« mo¥gilahd bjhêyhf cŸsJ. jäHf k¡fë‹ _yjdnt étrha« v‹gjhF«. ϧF Û‹Ão¥ò bjhêš Ïu©lhtJ bjhêyhf K¤J¥ng£ilæš K¡»a¤Jt« bg‰WŸsJ. K¡fŸ bjhif 2011-« M©L fz¡bfL¥Ã‹go 21722-« Ïj‹ gu¥gsÎ 12.80 r.».Û.. MF«. Ï¥ng%uh£Á všiyæš K¤J¥nglil, Jiu¡fhL, bj‰F¡fhL v‹D« _‹W tUthŒ »uhk§fŸ cŸsd yT‹ vd¥gL« kh§nuh fhLfŸ R‰Wyh jykhf cŸsJ.

Town Information

City Name: Muthupettai Town Panchayat
Area in SqKm 12.80
District Thiruvarur
Taluk Thiruthuraioondi
Name of Assembly Constituency Thiruthuraioondi
Name of Parliment Constituency Nagappattinam
No of Wards 18
No of Streets 108
2011 Population 21722
Present Population 24326

Department Login

"லஞ்சம் கொடுப்பதோ பெறுவதோ சட்ட விரோதமானது. லஞ்சம் தொடர்பான புகார்களை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி:
இயக்குனர், விழிப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, எண். 293, M.K.N சாலை, ஆலந்தூர், சென்னை - 16 அல்லது உள்ளூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலர்
இணையதளம்: www.dvac.tn.gov.in
தொலைபேசி எண்கள்:(044) 22310989/22321090/22321085/22342142;தொலை நகலி: 044-22321005.


இத்தளத்தில் தவறான தகவல்கள் இடம்பெற்றிருந்தால் அது குறித்த விவரங்கள் மற்றும் உங்களது கருத்துக்களை dtpwebportal@gmail.com என்ற EmailIDக்கு அனுப்பவும்)


Contact Us

Terms and Conditions

இத்தளத்தின் உள்ளடக்கமானது, துல்லியமாகவும், நம்பத்தகுந்த வகையிலும் இருப்பதற்கு, அனைத்து வகை முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இவற்றை, சட்டம் சார்ந்த அறிக்கையாக அமைக்கவோ அல்லது எந்த ஒரு சட்டம் சார்ந்த நோக்கங்களுக்கோ பயன்படுத்தக்கூடாது. இத்தளம் குறித்து, தெளிவின்மை அல்லது ஐயம் இருப்பின், பயனாளர்கள் தொடர்புள்ள துறை(கள்)/இதர மூலங்கள் வழியாக சரிபார்க்கவும் மற்றும் தேவையான ஆலோசனைகள் பெறவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. எந்த சூழ்நிலையிலும் இத்தளத்திலுள்ள தரவுகளைப் பயன்படுத்துவதால் எழும் எந்தவொரு செலவு, அளவற்ற இழப்பு அல்லது சிதைவு, மறைமுகமான அல்லது அதன் காரணமாக ஏற்படும் இழப்பு அல்லது சிதைவுகள் ஆகியவற்றுக்கு இத்துறை கட்டுப்பட்டதல்ல.

Though all efforts have been made to ensure the accuracy and currency of the content on this website, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. In case of any ambiguity or doubts, users are advised to verify/check with the Department(s) and/or other source(s), and to obtain appropriate professional advice. Under no circumstances will this Department be liable for any expense, loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any expense, loss or damage whatsoever arising from use, or loss of use, of data, arising out of or in connection with the use of this website.