Thiruvaiyaru Town Panchayat-
Image 1
Image 1
Image 1

 

Thiruvaiyaru Town Panchayat is located near Thanjavur Town. Its Classified as Selection Grade Town Panchayat. Thanjavur District is well known by its great temples. Thiruvaiyaru, one of the important pilgrim centres in the District, lies at a distance of 15 kms to the north of Thanjavur town on the left bank of the sacred river Cauvery. Nayanmars Tirugnanasambandar, Tirunvuakkarasar and Sundaramoorthy have sung in praise Lord of this temple. It is in this place Tirunavukkarasu Nayanar had the sight of kailas shown to him by God. The grand sight of Cauvery at this place, the large trees in exuberance on its banks and green and luxuriant vegetationm throughout the place, have come up for mention in the sacred hymns. This holy place is called by a number of names Ayyaru Panchanadam, Bhooloka Kailas etc. Ayyaru or Panchanadam is taken as repesenting the five great waters Suryapushkarani, Chandrapushkarani, Gangatheertham, Palaru and Nanditheer tham. Though there are many holy places on the banks of the river Cauvery, the fact that the exponents of Saivism have called this temple alone as Cauverikkottam evinces its special greatness. This temple has Panchaprakarams. There are separate shirines for the Lord and the Goddess Mother, both facing the east. In the second court, Somaskanda has got a separate shrine with Japesa mentap by its side. Festivals: The main festivals which extends over 12days, takes place in the month of Chittrai. The fifth day festival is very important, as on that day, the Lord transforms Himself into a Saiva Acharya and worships himself. It is on that Maheswera pooja is done to the deities Swamis, and Saiva Acharyas that of to Thiruvaiyaru from Tiruppazhanam and six other places. Important Festival is Thiyagaraja Aradhana. This town is Connecting Ariyalur. There is also Govt Hospital, Arts College, Music College, Higher Secondary School and Court adjacerts to this Town panchayat The religion of Hindus, Muslims and Christians are living unitely. Most of them are Agriculturist. The Population of this Town panchayat as per 2011 Census is 16153 of them male 7892, Female 8260 and other 1 in this Town Panchayat.

ÂUitahW nj®Îãiy ng%uh£Á jŠrhñ® - mçaÿ® bršY« ghijæš mikªJŸsJ. jŠrhñ® kht£l¤Âš ÂUitahW òåj¤jykhF«. ò©âa e fhntç ÏlJ fiuæš jŠrhñ® efu« tl¡»š 15.».Û bjhiyéš mikªJŸsJ. eha‹kh®fshd ÂUPhdr«gªj®, ÂUehΡfur® k‰W« Rªju_®¤Â M»nah® ÂUitah‰¿š mikªJŸs nfhéšfë‹ Áw¥òfis g‰¿ ghoÍŸsd®. ÂUehΡfuR ehadh® ÛJ flΟ ifyh° mt®fë‹ gh®itahdJ Ϫj Ïl¤Âšjh‹ elªjJ. fhntç MwhdJ mikªÂU¥gjhš v§F« gRik ãiwªj gFÂfŸ, jhtu bfhofŸ, bgça bgça ku§fŸ mikªJŸsd. Ϫj gçR¤j ÏlkhdJ IªJ j©Ù®fshš Nça òZfuâ, rªÂu òZfuâ, f§fh Ô®¤j«, ghyhW k‰W« eªÂ Ô®¤j« ãu«ÃÍŸsJ. ÂUitahW gy bga®fshš miH¡f¥gL»wJ. fhntç M‰¿‹ fhntç nfh£l« mj‹ Áw¥ò k‰W« bgUªj‹ikiaÍ« btëgL¤J»‹wJ. Ϫj nfhéèš gŠrÃufhu« cŸsJ. ÏiwtD« ÏiwéÍ« m«kh ÏUtU« »H¡F neh¡» jå r‹dÂahf cŸsd ÂUitah‰¿š Á¤Âiu khj« 12 eh£fŸ r¥j°jhd éHh eilbgW«.Iªjh« ehŸ ÂUéHh äfΫ K¡»akhdJ. Ïiwt‹ j‹id xU irt M¢rhçahf cUkh¿ j‹id tz§F»wh®. knfZtu ói# v‹W bjŒt§fŸ ÛJ irt k‰W« M¢rh®ah®fŸ ÂUitahW , ÂU¥gHd« k‰W« MW C®fëèUªJ ói# eilbgW»wJ. ÂUitah‰¿š K¡»a ÂUéHhthf Âahfuh#® Muhjid éHh eilbgW»wJ. ÂUitahW ng%uh£Áæš, muR kU¤Jtkid, Ïir¡fšÿç, fiy¡ fšÿç, gŸëfŸ, ÚÂk‹w« M»ait ml§»ÍŸsJ. ÂUitahW nj®Îãiy ng%uh£Áæš, 2011 M« M©L fz¡bfL¥Ã‹ go 16153 MF«. bg©fŸ.8260 M©fŸ.7892 k‰wit 1 MF«

Town Information

City Name: Thiruvaiyaru Town Panchayat
Area in SqKm 5.550
District Thanjavur
Taluk Thiruvaiyaru
Name of Assembly Constituency 173 Thiruvaiyaru Assembly Constituency
Name of Parliment Constituency Thanjavur
No of Wards 15
No of Streets 93
2011 Population 16164
Present Population 17880

Department Login

"லஞ்சம் கொடுப்பதோ பெறுவதோ சட்ட விரோதமானது. லஞ்சம் தொடர்பான புகார்களை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி:
இயக்குனர், விழிப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, எண். 293, M.K.N சாலை, ஆலந்தூர், சென்னை - 16 அல்லது உள்ளூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலர்
இணையதளம்: www.dvac.tn.gov.in
தொலைபேசி எண்கள்:(044) 22310989/22321090/22321085/22342142;தொலை நகலி: 044-22321005.


இத்தளத்தில் தவறான தகவல்கள் இடம்பெற்றிருந்தால் அது குறித்த விவரங்கள் மற்றும் உங்களது கருத்துக்களை dtpwebportal@gmail.com என்ற EmailIDக்கு அனுப்பவும்)


Contact Us

Terms and Conditions

இத்தளத்தின் உள்ளடக்கமானது, துல்லியமாகவும், நம்பத்தகுந்த வகையிலும் இருப்பதற்கு, அனைத்து வகை முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இவற்றை, சட்டம் சார்ந்த அறிக்கையாக அமைக்கவோ அல்லது எந்த ஒரு சட்டம் சார்ந்த நோக்கங்களுக்கோ பயன்படுத்தக்கூடாது. இத்தளம் குறித்து, தெளிவின்மை அல்லது ஐயம் இருப்பின், பயனாளர்கள் தொடர்புள்ள துறை(கள்)/இதர மூலங்கள் வழியாக சரிபார்க்கவும் மற்றும் தேவையான ஆலோசனைகள் பெறவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. எந்த சூழ்நிலையிலும் இத்தளத்திலுள்ள தரவுகளைப் பயன்படுத்துவதால் எழும் எந்தவொரு செலவு, அளவற்ற இழப்பு அல்லது சிதைவு, மறைமுகமான அல்லது அதன் காரணமாக ஏற்படும் இழப்பு அல்லது சிதைவுகள் ஆகியவற்றுக்கு இத்துறை கட்டுப்பட்டதல்ல.

Though all efforts have been made to ensure the accuracy and currency of the content on this website, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. In case of any ambiguity or doubts, users are advised to verify/check with the Department(s) and/or other source(s), and to obtain appropriate professional advice. Under no circumstances will this Department be liable for any expense, loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any expense, loss or damage whatsoever arising from use, or loss of use, of data, arising out of or in connection with the use of this website.