Walajabad Town Panchayat-

 

Walajabad Town Panchayat that comes under Kancheepuram district was upgraded in 1944 as 1st grade panchayat and again upgraded as selection grade Town Panchayat in 1982. They are of this Town Panchayat is 8.97 Sq.Km. This Town Panchayat is situated at 15Km east of Kancheepuram Town. There is a Railway Station and Railway Line that needs through Chengalpettu, Arakkonam and Thirupathi. This town panchayat around the Government offices, Primary Health Centre and Government schools and also Nationalize Banks available. The State Government Highway roads from Kancheepuram Chengalpaatu and Sripermandur connect this town more that 1000 people from surrounding villages visit this town everyday. It’s population in 2011 is 14678. It is old town that has a history of more than 300 years. Walajabad town from Kancheepuram town is well connected by good net work of roads. This Town Panchayat is water supply source in Palar river bed to provided 5 infiltration well and 22 nos of borewell and 9.60 lakhs litre capacity 5 nos of OHTs. So, Water supply sufficiently with now 83 LPCD.This Town Panchayat available cycle stand situated in near by bus stand. Walajabad Town Panchayat financial income asset for 49 commercial shops provided done. This town panchayat divided in 15 wards need and good properly progress in solid waste management for door to door collection and secondary collection in wastage to generated with solid waste properly daily collection. This Town Panchayat post sanctioned for 26 nos.

fhŠÁòu« kht£l« thyhrhgh¤ ng%uh£Á 1944-š Kjš ng%uh£ÁahfΫ, Ëd® 1982-š nj®Îãiy ng%uh£Áahf ju« ca®¤j¥g£lJ. Ï¥ng%uh£Áæ‹ bkh¤j gu¥gsÎ 8.97 rJu ».Û. 2011 k¡fŸ bjhif fz¡bfL¥Ã‹go 14678 MF«. Ï¥ng%uh£Áæš bjhl® t©o ãiya« k‰W« ngUªJ ãiya« mikªJŸsJ. nkY«, Ï¥ng%uh£Áæš rh®gÂths® mYtyf«, Jiz rh®ãiy fUñy«, fhtš ãiya«, t£lh£Áa® mYtyf«, t£lhu ts®¢Á mYtyf« M»a muR mYtyf§fŸ k‰W« Mu«g Rfhjhu ãiya«, muR gŸëfŸ, njÁa kakh¡f¥g£l t§»fŸ mikªJŸsd. Ï¥ng%uh£Áia Ïiz¡F« tifæš khãy beLŠrhiy k‰W« ÏU¥ò¥ghij mikªJŸsJ. Ïjdhš R‰¿ÍŸs K¡»a efu§fshd fhŠÁòu«, br§fšg£L, jh«gu« mikªJŸsJ. Ï¥ng%uh£Á 300 tUlfhy gHikahd tuyh‰W Áw¥òä¡f efukhF«. Ï¥ng%uh£Áæš rhiyfŸ ešy ãiyæš cŸsJ. FoÚ® trÂahdJ mU»YŸs ghyh‰W gLifæèUªJ 5 Ú® c¿ŠR »zW k‰W« 9.60 y£r« è£l® bfhŸssÎ bfh©L 5 v©â¡if nkšãiy Ú®¤nj¡f bjh£ofŸ mik¡f¥g£L ešy Kiwæš eg® xUtU¡F 83 è£l® Åj« Ï¥ng%uh£Áæ‹ _y« FoÚ® éãnahf« brŒa¥g£L tU»wJ. Ï¥ng%uh£Áæ‹ tUkhd¤ij mÂfç¡F« bghU£L 49 tâf tshff§fŸ f£l¥g£L tUkhd« <£l¥gL»wJ. 15 th®LfŸ bfh©l Ï¥ng%uh£Áæš Âl¡fêÎ nkyh©ik £l¤Â‹ _y« ÅL Ålhf br‹W Âdrç nrfukhF« F¥igfŸ nrfç¡f¥g£L k¡F« F¥ig , k¡fhj F¥ig vd ju« Ãç¡f¥g£L F¥ig vUth¡F« gâkidæš Ïa‰if cu« jahç¡f¥gL»wJ. Ï¥ng%uh£Áæš mYtyf¤Âš mDk¡f¥g£l gâæl§fŸ 26 v©â¡if MF«.

Town Information

City Name: Walajabad Town Panchayat
Area in SqKm 8.970
District Kancheepuram
Taluk Walajabad
Name of Assembly Constituency Uthiramerur
Name of Parliment Constituency Kancheepuram
No of Wards 15
No of Streets 121
2011 Population
Present Population

Department Login

"லஞ்சம் கொடுப்பதோ பெறுவதோ சட்ட விரோதமானது. லஞ்சம் தொடர்பான புகார்களை நேரிலோ அல்லது தொலைபேசி வாயிலாகவோ தெரிவிக்க வேண்டிய முகவரி:
இயக்குனர், விழிப்பு மற்றும் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை, எண். 293, M.K.N சாலை, ஆலந்தூர், சென்னை - 16 அல்லது உள்ளூர் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அலுவலர்
இணையதளம்: www.dvac.tn.gov.in
தொலைபேசி எண்கள்:(044) 22310989/22321090/22321085/22342142;தொலை நகலி: 044-22321005.


இத்தளத்தில் தவறான தகவல்கள் இடம்பெற்றிருந்தால் அது குறித்த விவரங்கள் மற்றும் உங்களது கருத்துக்களை dtpwebportal@gmail.com என்ற EmailIDக்கு அனுப்பவும்)


Contact Us

Terms and Conditions

இத்தளத்தின் உள்ளடக்கமானது, துல்லியமாகவும், நம்பத்தகுந்த வகையிலும் இருப்பதற்கு, அனைத்து வகை முயற்சிகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இவற்றை, சட்டம் சார்ந்த அறிக்கையாக அமைக்கவோ அல்லது எந்த ஒரு சட்டம் சார்ந்த நோக்கங்களுக்கோ பயன்படுத்தக்கூடாது. இத்தளம் குறித்து, தெளிவின்மை அல்லது ஐயம் இருப்பின், பயனாளர்கள் தொடர்புள்ள துறை(கள்)/இதர மூலங்கள் வழியாக சரிபார்க்கவும் மற்றும் தேவையான ஆலோசனைகள் பெறவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. எந்த சூழ்நிலையிலும் இத்தளத்திலுள்ள தரவுகளைப் பயன்படுத்துவதால் எழும் எந்தவொரு செலவு, அளவற்ற இழப்பு அல்லது சிதைவு, மறைமுகமான அல்லது அதன் காரணமாக ஏற்படும் இழப்பு அல்லது சிதைவுகள் ஆகியவற்றுக்கு இத்துறை கட்டுப்பட்டதல்ல.

Though all efforts have been made to ensure the accuracy and currency of the content on this website, the same should not be construed as a statement of law or used for any legal purposes. In case of any ambiguity or doubts, users are advised to verify/check with the Department(s) and/or other source(s), and to obtain appropriate professional advice. Under no circumstances will this Department be liable for any expense, loss or damage including, without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any expense, loss or damage whatsoever arising from use, or loss of use, of data, arising out of or in connection with the use of this website.