கட்டிட அனுமதி மற்றும் மனைப்பிரிவு அங்கீகாரம்
(Building Plan and Layout Permission)

  • பொதுமக்கள் கட்டிட அனுமதிக்கான விண்ணப்பங்களையும், அதற்குரிய இணைப்பு ஆவணங்களையும் https://onlineppa.tn.gov.in/ என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். கூடுதல் விவரங்களை இதில் தெரிந்து கொள்ளவும்.
  • This Page updation work is going.......