பேரூராட்சிகள் இணையதளங்கள்

Town Panchayats Website Links

Click Here
பிறப்பு மற்றும் இறப்பு சான்று குறித்த தகவல்கள்

How Download Birth and Death Certificates..

Go
முக்கிய அரசாணைகள், தகவல்கள்,விதிகள்

Goverment Orders, Rules, Etc.,

Click Here
வரி மற்றும் வரியில்லா இனங்கள் குறித்த விவரங்கள்

Property Tax,Water Charges, Etc..,

Click Here
கட்டிட வரைபட அனுமதி மற்றும் மனைப்பிரிவு அங்கீகாரம்

Building Plan and Layout Permission,etc.,,

Click Here
தூய்மை இந்தியா கணக்கெடுப்பு முடிவுகள் 2023

Swachh Survekshan 2023 Results Details

Click Here